KOLI24.fi TIETOSUOJALAUSEKE

Koli24.fi-palvelun käyttäjät ja vuokranantajat

Yleistä

Leijonakiinteistöt Oy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua myös palaamaan tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on Leijonakiinteistöt Oy (jäljempänä myös “Leijonakiinteistöt” tai “me”):

Leijonakiinteistöt Oy
Y-tunnus: 2970242-8
Kotipaikka: Juuka
Nunnanlahdentie 363, 83900 Juuka
www.koli24.fi
Sähköposti: info@koli24.fi

Voit käyttää yllä olevia yhteystietoja tietosuoja-asioita koskevissa kysymyksissä tai tiedusteluissa.

Myös palveluamme mökkiensä vuokraamiseen käyttävät vuokranantajat saattavat olla rekisterinpitäjiä suhteessa vuokralaisia koskeviin henkilötietoihin. Tällöin he käsittelevät henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen Leijonakiinteistöt kerää henkilötietoja ja millä perustein?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

 • Koli24.fi-palvelun tarjoaminen ja toimittaminen. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen. Tarvitsemme henkilötietoja mm. varausten välittämistä, laskutusta, perintää, reklamaatioita ja asiakaspalautteen hallintaa varten. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen ja valmistelu sekä oikeutettu etumme.
 • Markkinointi, myynti ja asiakasviestintä. Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään. Saatamme myös toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille ja etsimme eri kanavista myös uusia mahdollisia palvelun käyttäjiä (vuokralaiset ja vuokranantajat). Sovellettavan lain sitä edellyttäessä, pyydämme etukäteistä suostumusta sähköisesti toteutettavalle markkinoinnille. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme, mahdollisesti myös henkilön antama etukäteinen suostumus.
 • Majoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittäminen. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja majoituspalveluiden tarjoamiseen, markkinointiin ja välittämiseen liittyvän liiketoimintamme kehittämiseksi. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme.
 • Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen ja muut juridiset perusteet. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito-, vero- ja majoituslait), oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka rikosten, petosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteinen velvoite.

Mitä henkilötietoja Leijonakiinteistöt kerää?

Keräämme ja käsittelemme käytännössä vain mökkien vuokraajiin ja vuokranantajiin liittyviä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Mökkien vuokranantajia koskevia henkilötietoja, kuten:

 • Nimi
 • Osoite
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Mökkien vuokraajia koskevia henkilötietoja, kuten:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Varaukset

Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään erityisesti silloin, kun hän varaa mökin palvelumme kautta, ilmoittaa mökkinsä vuokralle palveluumme, tilaa sähköisen uutiskirjeemme tai ottaa muuten yhteyttä meihin.

Saatamme kerätä tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen evästeiden, Google Analytics -palvelun tai muiden analytiikkapalvelujen avulla. Lisäksi saatamme saada jotain tietoa julkisista tai muista ulkopuolisista lähteistä tai rekistereistä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko niitä muille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tarjotakseen Koli24.fi-palvelua sen käyttäjille. Saatamme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä erityisesti silloin, kun henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään sähköisissä tietojärjestelmissä taikka jos muutoin käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa (esim. sähköpostimarkkinointi ja muut markkinoinnin ja viestinnän palvelut, verkkosivuston hosting-palvelut, maksunvälityspalvelut ja pilvipohjaiset CRM-ohjelmistot).

Huolehdimme palveluntarjoajia käytettäessä muun muassa sopimuksin siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti ja vain meidän hyväksemme.

Luovutamme vuokraajien henkilötietoja myös mökkien vuokranantajille vuokraustoimintaan liittyen. Vuokranantajien toimesta tapahtuva heille luovutettujen henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan saa olla yhteensopimatonta tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten kanssa.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen (esim. osaamistietojen toimittaminen asiakkaalle).

Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja tallennetaan ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, saattavat jotkut palveluntarjoajistamme sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina on (1) siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (siirronsaajat Yhdysvalloissa) taikka (3) EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta, lainmukaisesta käsittelyperusteesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta), sopimussuhde päättyy taikka kun tieto on vanhentunutta taikka virheellistä. Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. majoitus-, kirjanpito- ja verolait) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää tietoja.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin, tunnuksin ja salasanoin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina. Toimitilamme ovat myös hyvin suojatut ja lukitut.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Henkilötietojen antaminen ja käsittely on sopimusten solmimiseksi sekä täyttämiseksi pakollista siltä osin, että palveluidemme kautta tehtävissä varauksissa on riittävät tiedot sitovia varauksia varten. Vuokranantajien osalta tarvitsemme henkilötietoja, jotta voimme varmistaa että meidän kanssa sopimuksen solmiva henkilö on siihen toimivaltainen ja kelpoinen ja pystymme täyttämään sopimusvelvoitteemme ja toisaalta varmistamaan, että omat oikeutemme täyttyvät eikä väärinkäytöksiä tapahdu. Tietojen antaminen saattaa olla osin pakollista myös sovellettavien lakien perusteella (esim. majoituslain nojalla tehtävät matkustajailmoitukset).

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomioithan sen, että meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi, jotta henkilötietosi eivät päädy vääriin käsiin. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, 029 566 6700, tietosuoja[at]om.fi, www.tietosuoja.fi).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Koli24.fi-palvelun EVÄSTEPOLITIIKKA

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä muun muassa palveluidemme toimittamiseksi ja majoitusvarausten toteuttamiseksi, sivustomme käytön analysoimiseksi, sisältöjen ja mainonnan tuottamiseksi ja kohdentamiseksi sekä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi.

Tässä evästekäytäntöjä koskevassa kuvauksessa kerromme lyhyesti mitä evästeet ovat, miten me niitä hyödynnämme ja miten sinä voit hallita evästeiden käyttöä.

Mitä ovat evästeet ja mihin käytämme niitä?

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tai tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Kun käyt sivustollamme uudestaan, evästeet tunnistetaan lähettämällä ne takaisin verkkosivuillemme tai jollekin toiselle käyttämällemme palveluntarjoajalle. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi tunnistaa käyttäjän päätelaitteen kun tämä palaa verkkosivustolle ja mukauttaa sisältöjä taikka mainontaa, analysoida sivuston käyttöä, muistaa kiinnostuksesi kohteet ja tekemäsi valinnat sekä muutoinkin parantaa verkkosivustoamme koskevaa käyttökokemusta.

Evästeitä voidaan luokitella niiden käyttötarkoituksen ja keston mukaan ja mekin käytämme verkkosivustollamme eri tyyppisiä evästeitä.

Evästeisiin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä henkilöä tai verkkosivuston käyttäjää. Jos olet kuitenkin rekisteröitynyt verkkosivuston käyttäjä tai meillä on muuten sinua koskevia henkilötietoja, evästeiden avulla kerätty tieto saattaa olla mahdollista yhdistää tällaisiin tietoihin.

Miten voit vaikuttaa evästeiden käyttöön?

Evästeitä hallitaan verkkoselaimen asetuksissa ja suuri osa verkkoselaimista sallii evästeet asetuksissaan. Verkkoselaimen asetuksissa voit kieltää evästeiden käytön taikka tyhjentää tai poistaa evästeet selaimesta aika ajoin. Tyhjentämällä evästeet aika ajoin vaikutat tunnisteeseen, jonka mukaan laitteesi käytöstä muodostuu profiili. Evästeasetuksia voi muuttaa yleensä selaimen Asetukset-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa taikka muokkaamalla selainasetukset ns. “yksityinen selaus” tai “incognito” -tilaan, jolloin selain ei lainkaan tallenna evästeitä verkkosivuilla vierailtaessa. Huomaa kuitenkin, että evästeasetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toimivuuteen tai rajoittaaa sitä. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamista voi myös hallita sivustolla Your Online Choices.

Saatamme myös luovuttaa evästeiden keräämiä tietoja kolmansille osapuolille tässä evästekäytännössä ja tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Kolmansien osapuolten evästeet sivustollamme

Käytämme sivustolla kolmansien osapuolten evästeitä erityisesti sivustomme käytön analysoimiseksi, palveluidemme toimittamiseksi ja majoitusvarausten toteuttamiseksi.

Sivustollamme saattaa olla myös muiden yhteisöpalvelujen upotuksia, kuten YouTuben videot, joiden osalta kyseinen palveluntarjoaja saattaa kerätä ja käyttää evästeitä myös muihin omiin tarkoituksiinsa.

Osa evästeitä tallentavista palveluntarjoajista saattaa tallentaa tietoa tai sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista. Leijonakiinteistöt ei vastaa näiden palveluiden eväste- ja muiden tietojen käsittelystä, joten pyydämme sinua tutustumaan kyseisten palveluiden tietosuojaselosteisiin ja käyttöehtoihin.

Keskeisiä linkkejä:

Facebook-tietosuojakäytännöt >>
Twitter-tietosuojakäytännöt >>
Google Analytics -seurannan hallinta >>
Google-mainonnan kohdentamisen hallinta >

Muutokset evästekäytäntöihimme

Saatamme päivittää tätä evästekäytäntöä toimintamme tai evästeitä koskevan lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua palaamaan tähän evästekäytäntöön aika ajoin.

Mikäli sinulla on kysyttävää sivustoomme liittyvien evästeiden keräämiseen ja käyttöön liittyen, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä info@koli24.fi.